Obchodný vestník 96/2024
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.05.2024

K027288

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADMI SPORT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dr. Jánského 470/7, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36646342
Titul, meno a priezvisko správcu: PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu: Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2023 S1894
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 1K/13/2023
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom príslušnej kancelárie Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, správca dlžníka ADMI SPORT s.r.o., so sídlom Dr. Jánského 470/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 646 342 (ďalej len ako „Dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare), týmto v zmysle ustanovenia § 106h a § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlásil DRUHÉ kolo verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku v zmysle § 167p ods. 1) ZKR – zaradenej do všeobecnej majetkovej podstaty, ako Zásoby s tovarom a príslušenstvom – športové a outdoorové oblečenie a príslušenstvo, podľa oznámenia správcu publikovanom v Obchodnom vestníku č. 1/2024 zo dňa 02.01.2024 pod značkou K000198.

Dňa 13.05.2024 uplynula lehota na predkladanie ponúk v 2. kole verejného ponukového konania na kúpu majetku zaradenej do všeobecnej majetkovej podstaty, ako Zásoby s tovarom a príslušenstvom – športové a outdoorové oblečenie a príslušenstvo, podľa oznámenia správcu publikovanom v Obchodnom vestníku č. 1/2024 zo dňa 02.01.2024 pod značkou K000198.

Správca v lehote na predkladanie ponúk neobdržal žiadnu ponuku, preto v prípade majetku zapísaného do súpisu všeobecnej majetkovej podstaty – Zásoby s tovarom a príslušenstvom – športové a outdoorové oblečenie a príslušenstvo v najbližších dňoch vyhlási 3. kolo verejného ponukového konania.

 

 

Vo Vlkanovej dňa 15.05.2024

 

PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP  S 1894