Obchodný vestník 96/2024
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.05.2024

K027219

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Racsková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Námestie republiky 2784/1, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu: G & G KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu: Ul. Ľ. Štúra 2231/15, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/206/2023 S1719
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/206/2023
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

G & G KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Adriana Racsková, nar. 09.03.1975, bytom Námestie republiky 2784/1, 940 02 Nové Zámky (ďalej aj „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZoKR počas celého priebehu konkurzu zistil, že do konkurzu sa v lehote 90 dní od jeho vyhlásenia neprihlásil žiadny veriteľ, pričom predmetná lehota uplynula dňa 19.01.2024.

Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 2 ZoKR oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Adriana Racsková, nar. 09.03.1975, bytom Námestie republiky 2784/1, 940 02 Nové Zámky uznesením Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 28OdK/206/2023 zo dňa 13.10.2023, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 201/2023 pod K059617 zo dňa 20.10.2023 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Adriana Racsková, nar. 09.03.1975, bytom Námestie republiky 2784/1, 940 02 Nové Zámky zrušuje.

G & G KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca