Obchodný vestník 96/2024
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.05.2024

K027163

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 1. SENIOR CITY, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Župné nám. 3 / 0, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45629943
Titul, meno a priezvisko správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: B1-8K/7/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd: Mestský súd Bratislava III
Spisová značka súdneho spisu: B1-8K/7/2019
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motorové vozidlo – dňom 22.05.2024

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako súdom ustanovený správca v konkurznej veci úpadcu: 1.SENIOR CITY, a. s. v konkurze, so sídlom Župné námestie 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5471/B (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 22.05.2024 na základe záväzného pokynu uloženého príslušným orgánom – veriteľským výborom Úpadcu (ďalej len „Príslušný orgán“) druhé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov Úpadcu, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 45/2020 pod značkou záznamu K020684 dňa 05.03.2020, zapísaného pod súpisovou položkou majetku por. č. 2.

Predmet speňaženia:

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok Úpadcu:

  1. Súpisová položka majetku por. č. 2 - Hnuteľná vec: Nákladné vozidlo, špeciálne, továrenská značka: AVIA 31.1 K/-/-, VIN: TNAA31KK014782, druh karosérie: BA cisternová, ADR, farba: žltá, Súpisová hodnota (aj mena): 800,- EUR,

(ďalej len ako „Predmet speňaženia“)

 

Spôsob speňaženia:

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za podmienok stanovených nižšie.

Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia
§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

V prípade, že sa v druhom kole ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, Správca vyhlási tretie kolo ponukového konania.

 

Vyhlásenie ponukového konania:

Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň Správca zverejní na internetových portáloch www.autobazar.eu a www.autovia.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania. Dňom vyhlásenia ponukového konania je deň vyhlásenia uvedený v oznamoch. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni vyhlásenia ponukového konania, t.j. dňom 23.05.2024.

 

Podmienky ponukového konania:

Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom: bratislava@irkr.sk.

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) doručenie písomnej záujemcom vlastnoručne podpísanej ponuky v slovenskom jazyku v lehote na predkladanie ponúk, v ktorej (a) bude identifikovaný záujemca (predkladateľ ponuky- (i) pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, podpis; (ii) pri fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, miesto podnikania, rodné číslo, IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa; (iii) pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené) podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra, (b) budú uvedené kontaktné údaje záujemcu (tel. č. a e-mail), (c) bude označený Predmet speňaženia (označenie motorového vozidla), na ktorý sa ponuka vzťahuje, (d) bude uvedená kúpna cena v eurách, ktorú záujemca za nadobudnutie konkrétneho motorového vozidla (e) ku ktorej bude pripojený doklad o zložení zábezpeky na kúpnu cenu a (ii) zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, na ktorý sa ponuka záujemcu vzťahu, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 06.06.2024 do 16:00 hod., vo výške 150,- Eur za Predmet speňaženia.

Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

  1. ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
  2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
  3. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Kúpna cena:

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia bez možnosti jej odmietnutia, túto následne predloží veriteľskému výboru Úpadcu ako príslušnému orgánu na schválenie (ďalej len „Príslušný orgán“).

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK50 0900 0000 0052 0001 7686, SWIFT/BIC: GIBASKBX, vedený v bankovej inštitúcií Slovenská sporiteľňa, a.s., (ďalej len „Účet”).

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku pre Predmet speňaženia, ku ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, Správca predloží príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Príslušný orgán schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje Správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom.

V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku neschvaľuje.

Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia. Konečné prijatie najvyššej ponúknutej kúpnej ceny za Predmet speňaženia podlieha písomnému schváleniu Príslušného orgánu Úpadcu, ktorý je oprávnený víťaznú ponuku odmietnuť aj bez udania dôvodu.

V prípade, ak Príslušný orgán víťaznú ponuku neschváli alebo sa víťazná ponuka bude považovať za neschválenú podľa predchádzajúcej vety, predložená víťazná ponuka sa považuje za odmietnutú a Správca je povinný vyhlásiť ďalšie kolo ponukového konania.

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schválil Príslušný orgán, Správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu za Predmet speňaženia nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada.

 

Záverečné ustanovenia:

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu zrušiť, pričom tak urobí vždy, keď ho o to písomne požiada Príslušný orgán alebo ak Príslušný orgán do okamihu uzavretia kúpnej zmluvy s víťazom ponukového konania záväzný pokyn zmení alebo odvolá.

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 06.06.2024 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – PREDAJ MOTOROVÉ VOZIDLO – 1. SENIOR CITY, a.s. v konkurze“ a nápisom „NEOTVÁRAŤ“.

Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca