Obchodný vestník 74/2024
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Deň vydania: 16.04.2024

R035900

Spisová značka: B1-47CbR/89/2022

že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti 1st Slovak Property s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 51 035 201, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v odd. Sro, vložka č. 122255/B, zverejňuje oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti v zmysle ustanovenia § 309g Civilného mimosporového poriadku.

Ak v lehote šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia nebude veriteľom zrušenej obchodnej spoločnosti, osobou, ktorá má právo na likvidačný zostatok, alebo iným orgánom alebo osobou dotknutou zrušením spoločnosti, podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, obchodná spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.

Mestský súd Bratislava III dňa 27.3.2024

Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa