Obchodný vestník 74/2024
Oznámenie a výzva likvidátora
Deň vydania: 16.04.2024

Oznámenie a výzva likvidátora

L000998

Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok
Likvidátor/Likvidátori
Meno a priezvisko: Ing. Mária Majková
Bydlisko: Clementisova 43, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Dátum narodenia: 10.4.1978
podľa § 75c Obchodného zákonníka oznamuje/-ú, že
obchodná spoločnosť
Obchodné meno/Názov: ACCONTAX, s.r.o. v likvidácii
Sídlo: Clementisova 43, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO: 47 334 347
Zapísaný/-á/-é v Obchodnom registri
Okresného súdu: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro
Vložka č.: 34711/N
Na základe rozhodnutia: Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
Zo dňa: 1.3.2024
vstúpil/-a/-o do likvidácie odo dňa: 11.4.2024
a vyzýva/-jú veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky a iné práva na adrese:
Meno a priezvisko/Obchodné meno/Názov: ACCONTAX, s.r.o. v likvidácii
Bydlisko/Sídlo: Clementisova 43, 949 01 Nitra, Slovenská republika