Obchodný vestník 63/2024
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Deň vydania: 28.03.2024

R030470

Spisová značka: B1-32CbR/104/2023

Mestský súd Bratislava III podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Mestského súdu Bratislava III č. k. B1-32CbR/104/2023 - 30 zo dňa 04.01.2024 zrušil obchodnú spoločnosť Ad-Promo consulting s. r. o. , Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 936 827. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2024.

Mestský súd Bratislava III dňa 4.1.2024

JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa