Obchodný vestník 63/2024
Oznámenie a výzva likvidátora
Deň vydania: 28.03.2024

Oznámenie a výzva likvidátora

L000848

Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok
Likvidátor/Likvidátori
Meno a priezvisko: Martin Vozár
Bydlisko: Záhradná 66, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika
Dátum narodenia: 25.11.2001
podľa § 75c Obchodného zákonníka oznamuje/-ú, že
obchodná spoločnosť
Obchodné meno/Názov: ADOS - Janek s.r.o. v likvidácii
Sídlo: Senecká 4, 931 01 Šamorín, Slovenská republika
IČO: 35 735 091
Zapísaný/-á/-é v Obchodnom registri
Okresného súdu: Okresný súd Trnava
Oddiel: Sro
Vložka č.: 11012/T
Na základe rozhodnutia: valného zhromaždenia
Zo dňa: 27.2.2024
vstúpil/-a/-o do likvidácie odo dňa: 21.3.2024
a vyzýva/-jú veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky a iné práva na adrese:
Meno a priezvisko/Obchodné meno/Názov: Martin Vozár
Bydlisko/Sídlo: Záhradná 66, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika