Obchodný vestník 36/2024
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.02.2024

K009703

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Ferko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Soľ 524, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1998
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu: Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/21/2024 S1093
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu: 2OdK/21/2024
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/21/2024-19 zo dňa 06.02.2024, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 33/2024 dňa 15.02.2024 pod značkou K008690, som bol ustanovený za správcu dlžníka: Adam Ferko, nar. 29.01.1998, trvale bytom: Soľ 524, 094 35 Soľ.

V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je SK93 0900 0000 0051 3255 8359 (Slovenská sporiteľňa, a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatný preddavok.

V Bardejove, dňa 15.02.2024

JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca