Obchodný vestník 36/2024
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.02.2024

K009702

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Ferko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Soľ 524, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1998
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu: Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/21/2024 S1093
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu: 2OdK/21/2024
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka: Adam Ferko, nar. 29.01.1998, trvale bytom: Soľ 524, 094 35 Soľ, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.

Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky alebo faxom na čísle: 054/474 6272 alebo e-mailom: judr.jaroscak@gmail.com.

V Bardejove, dňa 15.02.2024

JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca