Obchodný vestník 36/2024
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.02.2024

K009685

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AC Institut s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rapovce č. 43 / 0, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47044241
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu: Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2019 S699
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 4K/5/2019
Druh podania: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, správca úpadcu AC Institut s.r.o. „ v konkurze “, so sídlom 985 31 Rapovce, Rapovce č. 43, IČO 47 044 241, týmto  oznamuje v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej aj ZKR ) všetkým dotknutým veriteľom, že zostavila zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré by mali byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3, ods. 4 ZKR môže veriteľ, ktorý tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, nahliadnuť do zoznamu týchto pohľadávok a prípadne namietať zákonom ustanoveným spôsobom poradie, resp. nezaradenie pohľadávky proti podstate do zoznamu. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty nezabezpečených veriteľov.

 

Vo Zvolene 15.02.2024

JUDr. Ivana Gajdošíková, LL.M.