Obchodný vestník 131/2024
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 09.07.2024

K037088

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toráčová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Častkovce 557 557, 916 27 Častkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1996
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu: Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/214/2024 S445
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/214/2024
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Fraňo, ako správca úpadcu Adriana Toráčová, rod. Toráková, nar. 12.06.1996, trvale bytom 916 27 Častkovce 557,  vedenej  na Okresnom súde v Trenčíne č. k. 38OdK/214/2024,  týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, je vedený v Tatra banke, číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598. 

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca