Obchodný vestník 131/2024
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 09.07.2024

K037087

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toráčová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Častkovce 557, 916 27 Častkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1996
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu: Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/214/2024 S445
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/214/2024
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu Adriana Toráčová, rod. Toráková, nar. 12.06.1996, trvale bytom 916 27 Častkovce 557, vedenej  na Okresnom súde v Trenčíne č. k. 38OdK/214/2024 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom  Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Hašku  č. 18, Nové Mesto nad Váhom v pracovných dňoch pondelok – piatok vždy v čase od 8,00 do 14,00 hod.  Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, na č. tel. 032 7715062 alebo na emailovú adresu advokatfrano@gmail.com.

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca