Obchodný vestník 131/2024
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 09.07.2024

K037056

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADALIA-SK s. r. o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šenkvická cesta 11 / 0, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46765743
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: B1-27K/1/2020 S1670
Príslušný konkurzný súd: Mestský súd Bratislava III
Spisová značka súdneho spisu: B1-27K/1/2020
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: ADALIA-SK s. r. o., IČO: 46 765 743, so sídlom Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Mestskom súde Bratislava III, č. k. B1-27K/1/2020, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška 1 pohľadávky veriteľa Krajský súd v Bratislave, IČO: 02 215 759, so sídlom: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava v celkovej výške 33,- EUR (istina).

JUDr. Marek Piršel, správca