Obchodný vestník 130/2024
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Deň vydania: 08.07.2024

R060944

Spisová značka: 23CbR/116/2023

Oznámenie o zrušení spoločnosti

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra sp.zn. 23CbR/116/2023-22 zo dňa 14.05.2024 zrušil obchodnú spoločnosť 5. Treasure Europe s.r.o., so sídlom: Jókaiho 4103/38, 945 01 Komárno, IČO: 51 997 118, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd. Sro, vložka č. 47279/N.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.06.2024.

Okresný súd Nitra dňa 26.6.2024

JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa