Obchodný vestník 130/2024
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.07.2024

K036859

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štajer Adam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Medená 5712 / 9, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1994
Titul, meno a priezvisko správcu: Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu: Lazovná 33, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/177/2024 S1429
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 2OdK/177/2024
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Adam Štajer, nar.02.01.1994, trvale bytom Medená 5712/9, 974 05 Banská Bystrica (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.,                                     

Lazovná 33

974 01 Banská Bystrica,

v úradných hodinách:

 pondelok - piatok od 08.00 hod do 12:00 hod..

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na info@prvaarbitrazna.sk.                                                                                                                                                                            

Prvá arbitrážna k.s.

správca dlžníka