Obchodný vestník 98/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.05.2023

K028907

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADELI s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlboká 45 / 0, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35850655
Titul, meno a priezvisko správcu: FRDS advisory, k.s.
Sídlo správcu: Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/3/2023 S2072
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36K/3/2023
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

FRDS advisory, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S2072 správca konkurznej podstaty úpadcu ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, IČO: 35 850 655 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36K/3/2023 týmto v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZKR”) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 19.07.2023 o 10.00 hod. (prezencia veriteľov začína o 09.45 hod.), ktorá sa bude konať v priestoroch na adrese: ADELI s.r.o., Hlboká 45, 921 01 Piešťany. V prípade potreby bližších informácii je možné kontaktovať správcu na emailovej adrese: spravca@frds.sk.

Program schôdze:

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR

4. Voľba členov veriteľského výboru v zmysle § 37 ZKR

5. Rôzne

6. Záver

 

Pri prezencii veritelia predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie spolu s platným dokladom totožnosti.

V Šali, dňa 19.05.2023

FRDS advisory, k.s., správca