Obchodný vestník 98/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.05.2023

K028850

Spisová značka: 43K/15/2023

U Z N E S E N I E

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: AD Halász, s.r.o., so sídlom: Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto (do 07.11.2022 so sídlom: Repná 25, 040 13 Košice), IČO: 47 391 405, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol:

V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného tunajšiemu súdu dňa 04.05.2023:
- doložil prepracovaný zoznam záväzkov v súlade s ust. § 12 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- doložil poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku v súlade s ust. § 12 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
- doložil poslednú mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v súlade s ust. § 12 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 43K/15/2023 vo vyššie stanovenej lehote, v prípade listinnej podoby v dvoch rovnopisoch.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o odmietnutí návrhu. (§ 14 ZKR)

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 ZKR)

Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania. (§ 203a ods. 3 ZKR)

Okresný súd Košice I, dňa 18.5.2023

Mgr. Jozef Hajdu, sudca