Obchodný vestník 58/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.03.2023

K016308

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Donátová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Levice 0, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/35/2023 S1485
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/35/2023
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca dlžníka:  dlžníka   Adriana Donátová, nar. 28.12.1986, trvale bytom Levice, 93401 Levice, prechodný pobyt Demandice 27, 93585 Demandice v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v SLSP a.s. , číslo účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky , pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.