Obchodný vestník 58/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.03.2023

K016307

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Donátová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Levice 0, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/35/2023 S1485
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/35/2023
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty, JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, dlžníka   Adriana Donátová, nar. 28.12.1986, trvale bytom Levice, 93401 Levice, prechodný pobyt Demandice 27, 93585 Demandice, v zmysle ust. § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, počas stránkových hodín, v pracovných dňoch Po - Pia od 09.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky na tel. č. 0905 958 478.