Obchodný vestník 58/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.03.2023

K016187

Spisová značka: 26K/23/2018

U Z N E S E N I E

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: AB Online s.r.o. v konkurze, so sídlom Maurerova 20, 040 22 Košice, IČO: 50 549 910 o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu takto

rozhodol:

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Jozef Vaško, so sídlom kancelárie Szakkayho 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1021.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I, dňa 17.3.2023

JUDr. Pavel Varga, sudca