Obchodný vestník 52/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 15.03.2023

K014487

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šalamonová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mesto Zvolen ., 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu: Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/398/2022 S1845
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 7OdK/398/2022
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka: Adriana Šalamonová, nar.: 14.6.1972, trvale bytom Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Adriana Aláčová - Citron ZV, s miestom podnikania Hlbiny 2, 960 01 Zvolen, IČO: 50 758 144, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:

  1. MPL TRADING spol. s r.o., so sídlom Galvániho 8, 821 04  Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 31388639, vo výške 1 437,70 EUR,
  2. MPL TRADING spol. s r.o., so sídlom Galvániho 8, 821 04  Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 31388639, vo výške 14,95 EUR
  3. MPL TRADING spol. s r.o., so sídlom Galvániho 8, 821 04  Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 31388639, vo výške 519,65 EUR.