Obchodný vestník 52/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 15.03.2023

K014375

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budinská Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Komárňanská 4790/49, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu: Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/261/2021 S1528
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/261/2021
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady konkurzu.

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca