Obchodný vestník 52/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 15.03.2023

K014374

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budinská Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Komárňanská 4790/49, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu: Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/261/2021 S1528
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/261/2021
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca