Obchodný vestník 225/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.11.2023

K066817

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sobotová Adriána
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lukovská cesta 3084/5, 962 21 Zvolen - Lukové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu: ul. SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/89/2023 S512
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 3OdK/89/2023
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Adriána Sobotová, nar. 29.05.1975, trvale bytom Lukovská cesta 3084/5, 962 21 Zvolen-Lukové, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

Preddavok sa skladá na účet správcu:

IBAN: SK51 0900 0000 0000 7053 2344, vedený v: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- EUR a najviac 10.000,- EUR.

JUDr. Vladimír Nosko, správca