Obchodný vestník 225/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.11.2023

K066815

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Sobotová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lukovská cesta 3084/5, 962 21 Zvolen - Lukové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu: ul. SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/89/2023 S512
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 3OdK/89/2023
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Adriána Sobotová, nar. 29.05.1975, trvale bytom Lukovská cesta 3084/5, 962 21 Zvolen-Lukové, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: SNP 18/33, 990 01 Veľký Krtíš, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 hod. do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0903 510 501 alebo prostredníctvom mailu: vladimir.nosko@noskopartners.sk.

JUDr. Vladimír Nosko, správca