Obchodný vestník 224/2023
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Deň vydania: 24.11.2023

R128545

Spisová značka: B1-36CbR/393/2017

Mestský súd Bratislava III podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Mestského súdu Bratislava III č. k. B1-36CbR/393/2017 -27 zo dňa 26.07.2023 zrušil obchodnú spoločnosť ADOZA, s. r. o. , Kysucká 14, Senec 903 01, IČO: 45 609 845. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2023.

Mestský súd Bratislava III dňa 26.7.2023

JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa