Obchodný vestník 224/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.11.2023

K066555

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AgroMed, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Medená 12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36620165
Titul, meno a priezvisko správcu: CUBE RECOVERY k.s.
Sídlo správcu: Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 9R/1/2023 S2087
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 9R/1/2023
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

CUBE RECOVERY, k.s., správca, sídlo kancelárie Námesti slobody 28, 811 06 Bratislava, ustanovený do funkcie správcu úpadcu AgroMed, s.r.o., so sídlom Medená 12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 620 165 uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 9R/1/2023 zo dňa 10.10.2023 týmto v súlade s § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10.000,- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK89 1100 0000 0029 4203 4510. Preddavok je veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania.

CUBE RECOVERY, k.s., správca

V Bratislave dňa 21.11.2023