Obchodný vestník 224/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.11.2023

K066483

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADA WASTE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bratislavská 1611/74 / 0, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36242560
Titul, meno a priezvisko správcu: Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/7/2023 S1131
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 23K/7/2023
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, zn. správcu S1131, správca úpadcu: ADA WASTE, s.r.o., so sídlom Bratislavská 1611/74, 924 01 Galanta, IČO: 36 242 560, v súlade s ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) vyhotovil súpis majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.

 

Súpis všeobecnej podstaty:

Súp. zložka č.

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Dátum zapísania

Dôvod zapísania

Celková suma [EUR]

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Dlžník

Poznámka

Zabezpečenie

1

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180241

56337,05

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

56337,05

Faktúra č. 180241

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

2

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180249

63798,15

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

63798,15

Faktúra č. 180249

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

3

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180247

51860,16

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

51860,16

Faktúra č. 180247

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

4

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180253

51884,58

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

51884,58

Faktúra č. 180253

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

5

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180242

54503,53

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

54503,53

Faktúra č. 180242

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

6

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180254

62410,98

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

62410,98

Faktúra č. 180254

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

7

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180259

71760,11

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

71760,11

Faktúra č. 180259

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

8

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180250

63892,56

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

63892,56

Faktúra č. 180250

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

9

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180258

21925,44

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

21925,44

Faktúra č. 180258

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

10

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180261

31088,88

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

31088,88

Faktúra č. 180261

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

11

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180240

53214,29

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

53214,29

Faktúra č. 180240

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

Faktúra bola čiastočne ponížená dobropisom č. 180255

Nie

12

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180248

62094,28

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

62094,28

Faktúra č. 180248

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

13

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180243

53411,34

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

53411,34

Faktúra č. 180243

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

14

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180257

40884,19

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

40884,19

Faktúra č. 180257

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

15

Všeobecná podstata

Faktúra č. 180262

111947,1

21.11.2023

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

111947,08

Faktúra č. 180262

TSR Slovakia, s.r.o., IČO: 47 258 811. sídlo: Hrabové 313, 014 01 Bytča, SR

 

Nie

 

Súpisová hodnota súpisových zložiek majetku s poradovým č. 1 až 15 bola určená na základe vlastného odhadu Správcu v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.

 

V Trnave, dňa 21.11.2023

Prvý správcovský dom, k.s., správca konkurznej podstaty