Obchodný vestník 219/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.11.2023

K065076

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADMI SPORT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dr. Jánského 470/7, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36646342
Titul, meno a priezvisko správcu: PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu: Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2023 S1894
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 1K/13/2023
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!

Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables!

Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty!                                                         

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne!

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!

Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad!

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed!

Invitation a produire une créance. Délais a respecter!

Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare!

Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero!

Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai!

Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők!

Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba!

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen!

Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów!

Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar!

Invita?ie de înregistrare a cererii de admitere a crean?ei. Termenul limită!

Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat!

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta!

 

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom príslušnej kancelárie Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, správca dlžníka ADMI SPORT s.r.o., so sídlom Dr. Jánského 470/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 646 342, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn.: 1K/13/2023, zo dňa 07.11.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 seated Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, as bankruptcy truste of bankrupt ADMI SPORT s.r.o., seated Dr. Jánského 470/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47 551 704, (hereinafter only “the Bankrupt “),  has according to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 the duty to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 1K/13/2023 dated 7th of November 2023 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.


Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 13.11.2023. Dňom 14.11.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.


This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 13th of November 2023. Bankruptcy was declared on 14th of November 2023.


V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:


According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA“ ) applies:


1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).

 

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).


2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).

 

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).


3. Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu, prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu. Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak prihlášku podáva zástupca veriteľa, plnomocenstvo vyhotovené v listinnej podobe sa doručuje elektronicky tak, že sa prevedie do elektronickej podoby a pripojí sa k prihláške; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Ak plnomocenstvo vyhotovené v elektronickej podobe alebo plnomocenstvo podľa predchádzajúcej vety nie je pripojené k prihláške, na prihlášku sa neprihliada.


The application is submitted to the administrator electronically via a dedicated electronic form in the administrator's mailbox and must be authorized. If it is a foreign creditor according to a special regulation, the application is submitted to the administrator electronically using a form designed for that according to a special regulation. The application must be delivered to the administrator within the basic application period within 45 days from the declaration of bankruptcy. If the application is submitted by the creditor's representative, the power of attorney drawn up in paper form is delivered electronically by converting it into electronic form and attaching it to the application; the provisions of the special regulation on guaranteed conversion do not apply. If the power of attorney made in electronic form or the power of attorney according to the previous sentence is not attached to the application, the application will not be considered.


4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

 

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).


5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).

 

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).


6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).

 

Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).


7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

 

The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).


8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

 

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

 

9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

 

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).


10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

 

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).


11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

 

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).


12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

 

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).


13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

 

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).


14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

 

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).


15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

 

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).


16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

 

To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).


17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

 

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).


18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

 

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).


19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

 

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).


20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 53 ods. 3 Civilného sporového poriadku).

 

The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 53 sec. 3 Civil process order).


Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015

 

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic has according to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th May 2015.

 

Vo Vlkanovej dňa 14.11.2023 / In Vlkanová on the 14th of November 2023

 

PERSPECTA Recovery, k.s.

správca konkurznej podstaty dlžníka

Trustee of the bankrupt