Obchodný vestník 175/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.09.2023

K051722

Spisová značka: 20K/7/2023

O Z N A M

20K/7/2023-232

UPOVEDOMENIE O TERMÍNE POJEDNÁVANIA

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Nahack s. r. o., so sídlom Severná 384/5, 949 01 Nitra, IČO: 53 454 057, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ACS teplo j.s.a., so sídlom Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany, IČO: 51 962 802,

Upovedomuje

- Finančná správa - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra

že v tejto veci určil termín pojednávania na deň 25.10.2023 o 13:30 hod. v pojednávacej miestnosti č. 22 na prízemí v budove Okresného súdu Nitra.

Okresný súd Nitra, dňa 7.9.2023

Mgr. PaedDr. Andrea Kontárová, sudkyňa