Obchodný vestník 175/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.09.2023

K051720

Spisová značka: 20K/7/2023

U Z N E S E N I E

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Nahack s. r. o., so sídlom Severná 384/5, 949 01 Nitra, IČO: 53 454 057, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ACS teplo j.s.a., so sídlom Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany, IČO: 51 962 802, takto

rozhodol:

I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu k tomuto návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.

II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.

III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona.

IV. Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra, dňa 7.9.2023

Mgr. PaedDr. Andrea Kontárová, sudkyňa