Obchodný vestník 107/2023
Oznámenie a výzva likvidátora
Deň vydania: 06.06.2023

Oznámenie a výzva likvidátora

L001029

Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok
Likvidátor/Likvidátori
Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Krahulec
Bydlisko: Zelenečská 3, 917 02 Trnava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 22.8.1961
podľa § 75c Obchodného zákonníka oznamuje/-ú, že
obchodná spoločnosť
Obchodné meno/Názov: Advokátska kancelária Krahulec, s.r.o. v likvidácii
Sídlo: Hlavná 25, 917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO: 36 858 960
Zapísaný/-á/-é v Obchodnom registri
Okresného súdu: Okresný súd Trnava
Oddiel: Sro
Vložka č.: 22172/T
Na základe rozhodnutia: jediného spoločníka
Zo dňa: 12.5.2023
vstúpil/-a/-o do likvidácie odo dňa: 1.6.2023
a vyzýva/-jú veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky a iné práva na adrese:
Meno a priezvisko/Obchodné meno/Názov: Dušan Krahulec
Bydlisko/Sídlo: Zelenečská 3, 917 02 Trnava, Slovenská republika