Obchodný vestník 107/2023
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 06.06.2023

K031573

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AFG s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dĺžiny 122/40 / 0, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36383422
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2022 S1540
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 3K/8/2022
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Marián Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu AFG s.r.o., so sídlom Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 383 422, sp. zn. 3K/8/2022, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Anna Bródyová, trvale bytom Ondrášová 36, Ondrášová, pod poradovým č. 69, v celkovej prihlásenej výške  1.654.802,51 EUR.

JUDr. Marián Pataj, správca