Obchodný vestník 91/2022
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Deň vydania: 12.05.2022

R043106

Spisová značka: 28CbR/6/2021

Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: 1-I.T.C-SK s.r.o., so sídlom Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 48 170 640, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 44387/V, podľa ust. § 309g zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len C.m.p.), v znení neskorších predpisov, zverejňuje Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti.

Do 90 dní od zverejnenia Oznámenia o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku (od 12.01.2022) spoločnosť nevstúpila do likvidácie. Podľa ust. § 309f C.m.p., ak spoločnosť do 90 dní od zverejnenia Oznámenia o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku nevstúpi do likvidácie, predpokladá sa, že je v úpadku.

V zmysle ust. § 309g C.m.p., súd týmto zverejňuje Oznámenie o predpoklade úpadku a zároveň poučuje veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.

Okresný súd Košice I dňa 3.5.2022

JUDr. Martina Čuri Svobodová, vyššia súdna úradníčka