Obchodný vestník 91/2022
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 12.05.2022

K027886

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albína Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zemianska Olča -, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1950
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu: Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/60/2022 S1841
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 30OdK/60/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením 30OdK/60/2022 zo dňa 17.03.2022 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Albína Horváthová, nar. 09.03.1950, bytom Zemianska Olča, 946 14 Zemianska Olča (ďalej len „Dlžník“) a ustanovil mňa Mgr. Viliama Kolenčíka za správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 57/2022  dňa  23.03.2022. 

Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 09.05.2022 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Albína Horváthová, nar. 09.03.1950, bytom Zemianska Olča, 946 14 Zemianska Olča.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.

V Jarku, dňa 09.05.2022              

Správca Mgr. Viliam Kolenčík