Obchodný vestník 91/2022
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 12.05.2022

K027790

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRET - PULZ, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44258623
Titul, meno a priezvisko správcu: LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu: Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 8K/41/2018
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1731 (ďalej len „Správca“),  správca úpadcu AGROPRET - PULZ a.s. v konkurze, so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 44 258 623 (ďalej len „Úpadca“) v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku Úpadcu - odplatné postúpenie súboru peňažných pohľadávok Úpadcu zapísaných do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 109/2019 zo dňa 07.06.2019 (K048665) v znení neskorších zverejnení a aktualizácii). Súbor pohľadávok, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania je tvorený nasledovnými pohľadávkami:

Meno a priezvisko/ názov dlžníka

Dlžník - ulica, číslo

Dlžník - mesto

Dlžník - PSČ

Dlžník - Štát

Dlžník - IČO

Suma v EUR

Faktúra č.

Splatnosť

Súpisová hodnota v EUR

AG - pulz s.r.o.

Železničná 442/8

Veľký Šariš

08221

SR

36492191

16 523,39 EUR

FVU 0117000345

05.02.2018

4 957,02 EUR

AG - pulz s.r.o.

Železničná 442/8

Veľký Šariš

08221

SR

36492191

76 641,60 EUR

FVU 0118000060

20.03.2018

22 992,48 EUR

AG - pulz s.r.o.

Železničná 442/8

Veľký Šariš

08221

SR

36492191

70 146,00 EUR

FVU 0118000012

11.04.2018

21 043,80 EUR

AG - pulz s.r.o.

Železničná 442/8

Veľký Šariš

08221

SR

36492191

18 150,00 EUR

FVU 0118000013

11.04.2018

5 445,00 EUR

AG - pulz s.r.o.

Železničná 442/8

Veľký Šariš

08221

SR

36492191

18 546,00 EUR

FVU 0118000014

11.04.2018

5 563,80 EUR

AG - pulz s.r.o.

Železničná 442/8

Veľký Šariš

08221

SR

36492191

7 200,00 EUR

FVU 0118000108

-

2 160,00 EUR

AGRO ADOK, s. r. o.

Košariská 65

Košariská

90615

SR

46172301

244,32 EUR

FVU 0215000381

-

12,22 EUR

AGRO ADOK, s. r. o.

Košariská 65

Košariská

90615

SR

46172301

728,80 EUR

FVU 0215000386

-

36,44 EUR

AGRO ADOK, s. r. o.

Košariská 65

Košariská

90615

SR

46172301

1 565,54 EUR

FVU 0215000434

-

78,28 EUR

AGRO ADOK, s. r. o.

Košariská 65

Košariská

90615

SR

46172301

3 193,38 EUR

FVU 0215000462

-

159,67 EUR

AGRO ADOK, s. r. o.

Košariská 65

Košariská

90615

SR

46172301

476,34 EUR

FVU 0215000533

-

23,82 EUR

AGRO ADOK, s. r. o.

Košariská 65

Košariská

90615

SR

46172301

69,60 EUR

FVU 0215000563

-

3,48 EUR

AGRO-Bálint Ďurkovič, s.r.o.

Dolné Saliby 406

Dolné Saliby

92502

SR

45974594

2 458,40 EUR

FVU 0215001629

-

737,52 EUR

AUTO-PARTNER SK s.r.o.

Bezručova 2140/33

Partizánske

85103

SR

47428023

2 199,48 EUR

FVU 0116000328

24.01.2017

659,84 EUR

BPS Nitrica, s.r.o.

Mikulášska 29

Bratislava

81101

SR

45672857

495,46 EUR

FVU 1217000671

26.07.2017

148,64 EUR

BPS Nitrica, s.r.o.

Mikulášska 29

Bratislava

81101

SR

45672857

2 160,94 EUR

FVU 1217000771

24.08.2017

648,28 EUR

BPS Nitrica, s.r.o.

Mikulášska 29

Bratislava

81101

SR

45672857

158,40 EUR

FVU 1217000872

25.09.2017

47,52 EUR

BPS Nitrica, s.r.o.

Mikulášska 29

Bratislava

81101

SR

45672857

233,00 EUR

FVU 1217000883

27.09.2017

69,90 EUR

BPS Nitrica, s.r.o.

Mikulášska 29

Bratislava

81101

SR

45672857

857,34 EUR

FVU 0217001552

08.10.2017

257,20 EUR

BPS Nitrica, s.r.o.

Mikulášska 29

Bratislava

81101

SR

45672857

12 544,74 EUR

FVU 0117000283

17.10.2017

3 763,42 EUR

BPS Nitrica, s.r.o.

Mikulášska 29

Bratislava

81101

SR

45672857

136,14 EUR

FVU 0217001647

23.10.2017

40,84 EUR

EKO - Produkt, s.r.o.

Dlžiny 122/40

Turčianske Teplice

03901

SR

36403628

1 156,32 EUR

FVU 0215002462

-

346,90 EUR

GR Trans s.r.o.

Tužina 402

Tužina

97214

SR

46020195

1 608,77 EUR

FVU 0213001630

-

80,44 EUR

Hydree Agro, s.r.o.

Horná Strehová 93

Horná Strehová

97214

SR

36193186

396,82 EUR

FVU 1318000041

-

119,05 EUR

Ing. Michal Černák

Partizánska 381/27

Myjava

90701

SR

48000175

164,40 EUR

FVU 1216000855

24.08.2016

49,32 EUR

Ing. Peter Stankovič

Vrchná 106/14

Moravany nad Váhom

92221

SR

-

69,96 EUR

FVU 1214000226

-

20,99 EUR

Ing. Peter Stankovič

Vrchná 106/14

Moravany nad Váhom

92221

SR

-

306,60 EUR

FVU 0214002952

-

91,98 EUR

Ing. Zoltán Jano - AGROZOL

Drňa 79

Drňa

98003

SR

35997443

113,96 EUR

FVU 1618000030

-

34,19 EUR

JÁN ŠKVARKA - SHR

Močiar č. 21

Močiar

96982

SR

37829521

659,34 EUR

FVU 1215001014

-

197,80 EUR

Jozef Auxt, SHR

Rumince 39

Rumince

98050

SR

31895905

27,00 EUR

FVU 1618000034

-

8,10 EUR

ORAGRO spol. s r.o.

Oravské Veselé 374

Oravské Veselé

02962

SR

31570054

149,66 EUR

FVU 0217001695

01.11.2017

44,90 EUR

PIAL - AGRO s.r.o.

Cabajská 28

Nitra

94901

SR

34105794

1 808,33 EUR

FVU 0118000100

27.03.2018

542,50 EUR

Roman Holbička

Zliechov č. 80

Zliechov

01832

SR

43127886

747,32 EUR

FVU 0216001013

21.06.2016

224,20 EUR

SHR Eduard Krajčovič

Mlynská 24/149

Cífer

91943

SR

34426591

1 045,81 EUR

FVU 1217000581

12.07.2017

52,29 EUR

TATRA-AGROLEV, s.r.o.

Okružná 787/18

Poprad

05801

SR

31729797

14 292,00 EUR

FVU 1216000547

26.06.2016

4 287,60 EUR

THT SLOVAKIA s.r.o.

Zacharovce č. 79

Rimavská Sobota

97901

SR

44535708

193,24 EUR

FVU 1618000024

-

57,97 EUR

Tomáš Ponik

Čergovská 200/12

Terňa

08267

SR

31307701

10 000,00 EUR

FVU 0116000136

-

500,00 EUR

TOP-DREV, s.r.o.

Družstevná 501

Krnča

95619

SR

35932848

1 524,46 EUR

FVU 1215000353

31.05.2015

76,22 EUR

TOP-IMMOSTATE s.r.o.

Družstevná 501

Krnča

95619

SR

36687383

1 535,84 EUR

FVU 1213000347

11.07.2013

76,79 EUR

TOP-IMMOSTATE s.r.o.

Družstevná 501

Krnča

95619

SR

36687383

117,01 EUR

FVU 1213000673

21.09.2013

5,85 EUR

TOP-IMMOSTATE s.r.o.

Družstevná 501

Krnča

95619

SR

36687383

344,24 EUR

FVU 1213000821

31.10.2013

17,21 EUR

TOP-IMMOSTATE s.r.o.

Družstevná 501

Krnča

95619

SR

36687383

1,20 EUR

FVU 0114000209

24.08.2014

0,06 EUR

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Plynárenská 7/A

Bratislava

81416

SR

35730978

6 244,00 EUR

FVU 0115000159

-

1 873,20 EUR

(ďalej len „Pohľadávky“)

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu sídla Správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – AGROPRET - PULZ – POHĽADÁVKY - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod. Na účely tohto verejného ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň nasledujúci po faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni vydania Obchodného vestníka, v ktorom sa oznam zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené a pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude prihliadať. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude Správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná. Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu sídla Správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK82 0900 0000 0002 8585 9176, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na úhradu odplaty za postúpenie Pohľadávok minimálne vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej odplaty za postúpenie Pohľadávok. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách obchodné meno a pri fyzickej osobe podnikateľovi alebo nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka pohľadávky“. Zábezpeka musí byť pripísaná na vyššie uvedený konkurzný účet najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na konkurzný účet, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.

Správca upozorňuje záujemcov, že vo vzťahu k Pohľadávkam disponuje obmedzeným rozsahom príslušných dokladov a informácií. Správca tiež upozorňuje záujemcov, že časť Pohľadávok je premlčaná, prípadne je namietaná ich existencia zo strany dlžníkov. Správca záujemcov ďalej upozorňuje, že za podmienky, kedy sa po postúpení Pohľadávok preukáže, že Pohľadávky, alebo ich časť v čase postúpenia neexistujú, prípadne postúpené Pohľadávky sú v inej (nižšej) výške, nemá táto skutočnosť za následok vznik práva záujemcu na vrátenie časti odplaty ani iného práva záujemcu vo vzťahu k Správcovi alebo Úpadcovi, nakoľko záujemcom navrhovaná odplata za postúpenie Pohľadávok je fixná pre celý súbor Pohľadávok. Správca nezodpovedá záujemcovi (postupníkovi), ak: a) sa postupník nestane namiesto Úpadcu veriteľom Pohľadávok; b) dlžník splnil Úpadcovi záväzok skôr, než bude povinný ho splniť záujemcovi (postupníkovi); c) postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči Úpadcovi. Správca neručí za kvalitu postupovaných Pohľadávok, ani za ich vymožiteľnosť.

Záväzná ponuka musí obsahovať:

 1. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné meno, miesto podnikania, IČO telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
 2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
 3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Úpadcovi,
 4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
 5. presné označenie Pohľadávok,
 6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý Správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje) v nasledovnom znení:

(Meno a priezvisko/Obchodné meno) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o postúpení pohľadávok alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok odplaty za postúpenie pohľadávok, čím poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške zloženej zábezpeky“.

Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok Správcom započítaná so zloženou zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.

 1. návrh odplaty za postúpenie Pohľadávok v EUR,
 1. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
 1. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania,
 1. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
 1. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie súhlasu na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok s víťazom ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná odplata za postúpenie súboru Pohľadávok. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí zmluvu o postúpení Pohľadávok s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán. Správca oznámi víťazovi ponukového konania, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a súčasne ho vyzve, aby v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia daného oznámenia doplatil Správcovi pred zatvorením zmluvy o postúpení Pohľadávok v prospech konkurzného účtu zvyšnú časť zálohy na odplatu za postúpenie Pohľadávok a následne v tejto lehote uzatvoril so Správcom zmluvu o postúpení Pohľadávok. Záujemcom uhradená zábezpeka a záloha sa v danom prípade započíta na úhradu odplaty za postúpenie Pohľadávok, ktorá je splatná v deň podpisu zmluvy o postúpení Pohľadávok. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí Správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.

LawService Recovery, k.s., správca