Obchodný vestník 7/2022
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Deň vydania: 12.01.2022

R002768

Spisová značka: 23CbR/73/2020

Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti

Okresný súd Nitra podľa § 309g Civilného mimosporového poriadku oznamuje predpoklad úpadku spoločnosti ADRIA 2011, s.r.o., t. č. bez sídla spoločnosti (predtým so sídlom Vodná ul. 2915/9, 945 01 Komárno), IČO: 46 431 721.
Zároveň Okresný súd Nitra poučuje veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.

Okresný súd Nitra dňa 4.1.2022

Mgr. Nikoleta Šimáková, vyšší súdny úradník