Obchodný vestník 7/2022
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Deň vydania: 12.01.2022

R002752

Spisová značka: 27CbR/61/2021

Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti

Okresný súd Nitra podľa § 309g Civilného mimosporového poriadku oznamuje predpoklad úpadku spoločnosti Almamag s.r.o., so sídlom: Komárno, Družstevná č. 8, IČO: 43910734. Zároveň Okresný súd Nitra poučuje veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.

Okresný súd Nitra dňa 5.1.2022

Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník