Obchodný vestník 7/2022
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Deň vydania: 12.01.2022

R002737

Spisová značka: 28CbR/6/2021

Oznámenie o zrušení spoločnosti


Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby:
1-I.T.C-SK s.r.o., so sídlom Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 48 170 640, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 44387/V, podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len C.m.p.), v znení neskorších predpisov, zverejňuje Oznámenie o zrušení spoločnosti na základe Uznesenia Okresného súdu Košice I zo dňa 27.09.2021, č.k. 28CbR/6/2021-11, ECLI:SK:OSKE1:2021:7121201448.1, ktorým rozhodol o zrušení spoločnosti 1-I.T.C-SK s.r.o., so sídlom Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 48 170 640, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 44387/V. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.11.2021. Podľa ust. § 309e C.m.p., ak rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti nadobudlo právoplatnosť, súd zverejní oznámenie o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 14.12.2021

JUDr. Martina Čuri Svobodová, vyššia súdna úradníčka