Obchodný vestník 153/2022
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 09.08.2022

K046301

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Adolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Horná Lehota 149, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu: KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu: Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/206/2022 S1812
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 6OdK/206/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka – Adolf Bartoš, nar. 15. 11. 1972, trvale bytom Horná Lehota 149, 976 81 Horná Lehota, podnikajúci pod obchodným menom Adolf Bartoš, s miestom podnikania 149, 976 81 Horná Lehota, IČO: 40 868 770 (ďalej len „Dlžník“), týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 04.08.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. 

Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná na podnet veriteľa iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka