Obchodný vestník 153/2022
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 09.08.2022

K046206

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhliariková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nová Lehota 244, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu: Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/242/2022 S1402
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/242/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V  súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom dlžníka Adriana Uhliariková, nar. 5.8.1972, trvale bytom 972 51 Handlová – Nová Lehota 244, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom  skladať preddavok na trovy konania,  je vedený v SLSP, a.s. pob. Trenčín,  IBAN  SK68 0900 0000 0050 5714 7129. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky uveďte meno dlžníka a číslo konkurzného konania.

JUDr. Martina Válková, správca