Obchodný vestník 153/2022
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 09.08.2022

K046205

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhliariková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nová Lehota 244, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu: Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/242/2022 S1402
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/242/2022
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa  20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“

(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“

(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“

(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“

(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“

(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“

(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"

(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“

(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"

(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"

(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka     Adriana Uhliariková, nar. 5.8.1972, trvale bytom 972 51 Handlová – Nová Lehota 244, Slovenská republika oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/242/2022-18  zo dňa 13.07.2022 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 139/2022 zo dňa 20.07.2022, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt  Adriana Uhliariková, date of Birth 5th August 1972, address 972 51 Handlová – Nová Lehota 244, Slovak Republic, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 40OdK/242/2022-18 on 13th of July 2022 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 139/2022  dated  13th July 2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.

V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a)  a c) ZKR. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.

In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a)  and c) of the CRC. Applying in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej) schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.  (§ 167l ods. 3  ZKR).

The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3  BRA).

Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.

Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is drawing up the payout schedule.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.

Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no. 665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving the fact.

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka  z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§1671 ods. 1 ZKR).

A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order, the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29  sec. 2 BRA).

Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.

If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been canceled for the debtor's dishonest intention.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.

This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20 May 2015.

V Trenčíne, dňa 04.08.2022/ In Trenčín, on 4th of August 2022

JUDr. Martina Válková, správca/trustee