Obchodný vestník 100/2022
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Deň vydania: 25.05.2022

R126520

Spisová značka: 33CbR/80/2020


Okresný súd Košice I v právnej veci obchodnej spoločnosti:
4star group s.r.o., so sídlom Južná trieda 4B, Košice - mestská časť Juh 040 01, IČO: 51 683 148, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47305, podľa ust. § 309g zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok zverejňuje Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti. Súd poučuje veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.

Okresný súd Košice I dňa 19.5.2022

JUDr. Ivana Vargová, vyšší súdny úradník