Obchodný vestník 100/2022
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Deň vydania: 25.05.2022

R126499

Spisová značka: 33CbR/4/2021


Okresný súd Košice I v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti:
AD - FAIR, s.r.o., so sídlom Južná trieda 4B, Košice - mestská časť Juh 040 01, IČO: 45 600 341, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44480/V, podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len C.m.p.), zverejňuje Oznámenie o zrušení spoločnosti. Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 4.2.2022, č.k. 33CbR/4/2021-11, Okresný súd Košice I rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.3.2022. Podľa ust. § 309e C.m.p., ak rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti nadobudlo právoplatnosť, súd zverejní oznámenie o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 19.5.2022

JUDr. Ivana Vargová, vyšší súdny úradník