Obchodný vestník 100/2022
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.05.2022

K030526

Spisová značka: 2K/37/2014

O Z N A M

Okresný súd Bratislava I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: ABC KLÍMA s. r. o., so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, IČO: 31 354 131, správcom ktorého je Advisors k. s., so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 829 01 Bratislava, zn. správcu: S 1590, rozhodol uznesením č. k. 2K/37/2014-1701 zo dňa 13.04.2022 o povolení vstupu veriteľa: Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685 852, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, IČO: 35 788 283. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2022.


V Bratislave, dňa 19.05.2022


Mgr. Martina Božková
vyšší súdny úradník

Okresný súd Bratislava I, dňa 19.5.2022

Mgr. Martina Božková,