Obchodný vestník 84/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.05.2021

K020565

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31617034
Titul, meno a priezvisko správcu: LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu: Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 4K/4/2020
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

 

                                                                                                                                              sp. zn. 4K/4/2020

 

Úpadca:                                                A-Z LOKOMAT s.r.o. „v konkurze“

                                                               sídlo: Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen

IČO: 31 617 034

                                                              

Dátum a čas zasadnutia:                   23.04.2021, 10:00 hod.

 

Miesto zasadnutia:                            Stráž 223, 960 01 Zvolen - 3. podlažie, veľká zasadacia miestnosť

 

Správca úpadcu:                                LawService Recovery, k.s.

                                                               so sídlom kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen 

                                                            zapísaná v zozname správcov vedeným

                                                         Ministerstvom spravodlivosti pod S1731

 

Zoznam prítomných:

 

Členovia veriteľského výboru:

 

Ďalší prítomní:

JUDr. Vojtech Jágerský, komplementár LawService Recovery, k.s. (ďalej len  „správca“)

Program zasadnutia veriteľského výboru:

 

  1. Voľba predsedu veriteľského výboru

I.

Jediným bodom zasadnutia veriteľského výboru bola voľba predsedu veriteľského výboru. Správca, ktorý zvolal zasadnutie veriteľského výboru jeho členov poučil, že o navrhovanom uznesení môžu hlasovať aj písomným hlasovaním v súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR, t.j. zaslaním hlasovacieho lístku správcovi, a to najneskôr do dňa 23.04.2021 do 10.00 hod., t.j. do začiatku zasadnutia veriteľského výboru.

II.

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca. Na základe vykonanej prezencie správca skonštatoval, že veriteľský výbor je v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) uznášaniaschopný, keď sú prítomní dvaja jeho členovia (lime finance, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.), ktorí do začiatku zasadnutia veriteľského výboru doručili do kancelárie správcu svoj hlasovací lístok.

Správca pre úplnosť uviedol, že všetci členovia veriteľského výboru boli vyzvaní, aby hlasovali o návrhoch na prijatie nasledovných uznesení:

 

Veriteľský výbor v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4K/4/2020 na majetok úpadcu A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova  7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034 (ďalej len „Úpadca“), správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“) volí za predsedu veriteľského výboru spoločnosť lime finance, a.s., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 377 159.

ZA:                        2 hlasy

PROTI:                0 hlasov

ZDRŽAL SA:      0 hlasov

Veriteľský výbor v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4K/4/2020 na majetok úpadcu A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova  7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034 (ďalej len „Úpadca“), správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“) volí za predsedu veriteľského výboru spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.“

ZA:                        0 hlasov

PROTI:                0 hlasov

ZDRŽAL SA:      2 hlasy

„Veriteľský výbor v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4K/4/2020 na majetok úpadcu A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova  7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034 (ďalej len „Úpadca“), správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“) volí za predsedu veriteľského výboru spoločnosť Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890.

ZA:                        0 hlasov

PROTI:                0 hlasov

ZDRŽAL SA:      2 hlasy

V súlade s výsledkami hlasovania správca konštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:

Veriteľský výbor v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4K/4/2020 na majetok úpadcu A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova  7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 volí za predsedu veriteľského výboru spoločnosť lime finance, a.s., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 377 159.

III.

Z dôvodu, že boli vyčerpané všetky body programu zvolaného zasadnutia veriteľského výboru, bolo zasadnutie ukončené o 10:15 hod.

Vo Zvolene, dňa 23.04.2021

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                     ___________________________________

lime finance, a.s.

v zastúpení AKMB, s.r.o.           

v mene spoločnosti koná

JUDr. Miroslav Belica, advokát a konateľ