Obchodný vestník 81/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 29.04.2021

K019771

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná 88 , 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44726651
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu: Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/61/2015 S795
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu: 26K/61/2015
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Juraj Biroš., so sídlom kancelárie Rázusova 1, Košice, správca úpadcu AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 726 651, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14 Bratislava, IČO : 35 744 723, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty súpisová zložka č. 3 – právoplatne priznanej a exekučne vymáhanej pohľadávky voči  Tomášovi Priamovi, bytom  Hlavná 89/202, Veľký Horeš, v sume 5.000,- EUR s príslušenstvom, z titulu zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu riadne a včas.

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie správcu, alebo do elektronickej schránky s označením: „PONUKOVÉ KONANIE-26K/61/2015-NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.

Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou, osobne, alebo do elektronickej schránky) najneskôr v posledný deň určený v tomto oznámení do 12:00 hod.,  súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na účet správcu IBAN: SK71 1100 0000 0029 4702 1313, zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 50 % ponúkanej kúpnej ceny ponúkanej záujemcom, pričom v 2. kole bude pohľadávka odpredaná záujemcovi s ponúknutou najvyššou cenou.

Záväzná ponuka musí obsahovať :

1.  označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),

2. fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť  fotokópiu platného občianskeho preukazu,

3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,

4.  čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,

5. označenie predmetu ponukového konania,

6. návrh kúpnej ceny za predmet ponukového konania

7. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,

8.  súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania,

9.  číslo bankového účtu, na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,

10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle zástupcovi veriteľov a požiada ho o udelenie súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj zástupca veriteľov, a to v lehote 7 dní od doručenia oznámenia zástupcu veriteľov o udelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu. Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom prípade započíta na čiastočnú úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy zástupca veriteľov doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.

V Košiciach, dňa 26.04.2021

JUDr. Juraj BIROŠ, správca