Obchodný vestník 81/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 29.04.2021

K019770

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná 88 , 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44726651
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu: Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/61/2015 S795
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu: 26K/61/2015
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

 

 

ÚRADNÝ ZÁZNAM

o výsledku 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku

úpadcu AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o.,

V Obchodnom vestníku č. 68/2021 dňa 12.04.2021 bolo zverejnené ponukové konanie  na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty – súpisová zložka č. 3, právoplatne priznanej a exekučne vymáhanej pohľadávky voči  Tomášovi Priamovi, bytom  Hlavná 89/202, Veľký Horeš, v sume 5.000,- EUR s príslušenstvom, z titulu zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu riadne a včas.

V lehote na predkladanie ponúk správca konštatuje, že v 1. kole neboli predložené žiadne ponuky.

V súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov správca pristúpi k zverejnenie ponukového konania v 2. kole.

V Košiciach, dňa 26.04.2021

JUDr. Juraj Biroš, správca