Obchodný vestník 81/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 29.04.2021

K019677

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovaličková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Liesek 700, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marian Ďurana PhD.
Sídlo správcu: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/169/2018 S1320
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 3OdK/169/2018
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD. so sídlom kancelárie Sládkovičová 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty dlžníka: Alena Kovaličková, rod. Goreková, nar. 16.11.1966, bytom Liesek 700, 027 12 Liesek, (ďalej aj ako len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3OdK/169/2018 po zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu  v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn 3OdK/169/2018 sa končí.