Obchodný vestník 226/2021
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Deň vydania: 25.11.2021

R118431

Spisová značka: 23CbR/106/2020

Oznámenie o zrušení spoločnosti

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 23CbR/106/2020-14 zo dňa 30.09.2021 zrušil obchodnú spoločnosť: A+A Attila-BAU s.r.o., so sídlom: SNP 44, 936 01 Šahy , IČO: 44 318 189.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2021.

Okresný súd Nitra dňa 18.11.2021

JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa